Jótállás-ÁSZF

Általános szerződési feltételek

 

A Diamond Optometria Vision Therapy Center által az Ügyfél részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésre, a Felek ellenkező tartalmú egyedi szerződéses írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az irányadóak és ez alapján kötik meg a szerződésüket. Az Ügyfél a Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatására történő időpontfoglalásával, mint ráutaló magatartással elfogadja a Diamond Optometria Vision Therapy Center szerződési feltételeit. A Diamond Optometria Vision Therapy Center rendelőjében és weboldalán megtalálható az aktuális ÁSZF, melynek része az adatkezelési tájékoztató is.

 

1.     Szolgáltatás

A Diamond Optometria Vision Therapy Center jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja a Diamond Optometria Vision Therapy Center által nyújtott egészségügyi és humán egészségügyi szolgáltatások nyújtását. Az Ügyfél adott szolgáltatásra történő bejelentkezésével megrendeli a Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatását és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat igénybe veszi és szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

 

1.1. A Diamond Optometria Vision Therapy Center jogai és kötelezettségei

A Diamond Optometria Vision Therapy Center kötelezettséget vállal szolgáltatásainak szakszerű és szerződés szerinti nyújtására. A szolgáltatásokat a Diamond Optometria Vision Therapy Center munkatársai és közreműködői igénybevételével nyújtja a Szolgáltató 1028 Budapest, Kertváros utca 63. szám alatti rendelőjében.

A Diamond Optometria Vision Therapy Center nyitvatartási ideje:

hétfőtől – pétekig 10-18 óra között, kizárólag előre egyeztetett időpontban.

A Diamond Optometria Vision Therapy Center jogosult módosítani nyitvatartási rendjét. Amennyiben a Diamond Optometria Vision Therapy Center rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a szolgáltatásait saját rendelőjében nyújtani, úgy jogosult szolgáltatásai ellátását más szolgáltatási helyen nyújtani.

A Diamond Optometria Vision Therapy Center kötelezettséget vállal arra, hogy Ügyfele előzetes bejelentkezése alapján rendelőjében fogadja és szolgáltatásokat nyújt részükre.

A Diamond Optometria Vision Therapy Center a szolgáltatásai nyújtásáért az aktuális árlista szerinti díjazásra jogosult.

A Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatásai nyújtását jogosult megtagadni, amennyiben a foglalt időpontra megjelenő Ügyfél, vagy kísérője láthatóan, vagy vélhetően fertőző betegségben szenved, illetve a szolgáltatás igénybevételére alkalmatlan állapotban jelenik meg. Ilyen esetben az Ügyfél köteles a foglalási díj megfizetésére.

Előre nem egyeztetett időpontban a Diamond Optometria Vision Therapy Center nem köteles az Ügyfelet fogadni.

Amennyiben az Ügyfél az előre egyeztetett időpont után több, mint 15 perccel később jelenik meg, úgy a foglalt szolgáltatásra csak abban az esetben jogosult, ha ezáltal a soron következő, saját foglalt időpontjára pontosan érkező Ügyfélnek nyújtandó szolgáltatás teljesítése probléma nélkül megoldható.

 

1.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél jogosult az előre egyeztetett időpontban megjelenni és a Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatásait igénybe venni. Amennyiben az előre egyeztetett időpontban nem tud megjelenni, úgy jogosult másik időpontot foglalni, illetve a lefoglalt időpontot másnak átengedni azzal, hogy a kedvezményezett Ügyfél adatai megadásával, vagy egyéb ráutaló magatartásával az időpont lefoglalását megerősíti.

Az Ügyfél az előre lefoglalt időponton való megjelenését legalább 24 órával korábban jogosult lemondani foglalási díj érvényesítése nélkül. Amennyiben a lefoglalt időpont lemondása 24 órán belül történik, az Ügyfél köteles 10.000,-Ft, azaz tízezer forint foglalási díj megfizetésére.

Az Ügyfél köteles a szolgáltatás során a Szolgáltatóval együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani.

Az Ügyfél köteles az igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetésére, amely készpénzben vagy bankkártyával, kivételes megállapodás esetén átutalással történhet.

Az Ügyfél köteles valós adatait megadni, adataiban történő változás esetén jogosult a változások megadásához, amennyiben a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges.

Az Ügyfél köteles a rendelőben tiszta, ápolt állapotban megjelenni, a rendelőben mások és rendelés nyújtását nem zavaró módon viselkedni, ellenkező esetben a Diamond Optometria Vision Therapy Center a szolgáltatás teljesítését megtagadhatja, a rendelőből kiutasíthatja és igényt tarthat a foglalási díj Ügyfél/páciens részéről történő megfizetésre.

 

 

 

1.3. A szolgáltatás díja

Az Ügyfél a szerződéses jogviszony alapján nyújtott szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. A szolgáltatásokért fizetendő díjak a Diamond Optometria Vision Therapy Center rendelőjében, valamint weboldalán is megtalálhatóak. Az árlistán szereplő árak nettó árak, az egészségügyi szolgáltatások ÁFA mentesek.

 

1.4. A díj megfizetése

A Diamond Optometria Vision Therapy Center köteles a nyújtott szolgáltatásról történő számla vagy nyugta kiállítására, a szolgáltatást igénybevevő Ügyfél köteles a díj megfizetésére. A megfizetett díjjal kapcsolatban a Diamond Optometria Vision Therapy Center díjcsökkentésre vagy díj visszafizetésre nem köteles. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Ügyfél az esedékes díjat nem fizeti meg, vagy azt késedelmesen teljesíti. Amennyiben az Ügyfél bármilyen fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a késedelem idejére számított jegybanki alapkamat kétszerese.

 

2.     Szerződésszegés

A Felek bármelyike részéről történő bármely kötelezettségszegés esetén a másik fél rendkívüli felmondási jogát vonja magával, aki jogosult a szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani.

 

3.     A szerződés hatálya, időtartama

Az ÁSZF szerinti szerződéses jogviszony a szolgáltatásra történő bejelentkezéssel lép hatályba és a szolgáltatás során, az egészségügyi dokumentációban meghatározott utolsó kezelés végéig marad hatályban, így határozott időre szól. A szerződés megszűnte nem jelenti a Felek közötti fizetési, titoktartási és adatkezelési kötelezettségek megszűntét.

 

4.     Titoktartás, adatvédelem

A Felek a szolgáltatás során tudomásukra jutott adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik, üzleti titokként bizalmasan kezelik a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, dokumentumokat; és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítják, melyet az ÁSZF Adatkezelési tájékoztatójában rögzítik.

A Felek bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, a  tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve ha erre jogszabály kötelez.

A Felek tudomásul veszik és vállalják, hogy jelen ÁSZF alapján egymás részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül és mint ilyen bizalmasan kezelendő. Ezért tilos harmadik személyek tudomására hozni, kivéve ha a másik fél az adott adatot nyilvánosságra hozta, vagy nyilatkozott ezen adatok nyilvánosságáról.

A Felek vállalják, hogy ezen ÁSZF alapján a szerződés keretében tudomásukra jutott adatokat, információkat a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy. hatóság részére nem adják ki, kivéve ha erre jogszabály kötelez.

Jelen titoktartási kötelezettség a szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnése esetén is korlátlan ideig hatályban marad. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

 

5.     Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a Diamond Optometria Vision Therapy Center által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

A következőkben Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a Diamond Optometria Vision Therapy Center milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá, illetve milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatók.

A Diamond Optometria Vision Therapy Center a jelen adatkezelési tájékoztatót változás esetén módosíthatja, melyről honlapunkon tájékoztatjuk ügyfeleinket és a további érintett természetes személyeket.

 

5.1. Általános tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A Diamond Optometria Vision Therapy Center a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot, stb.), azaz személyes adatot, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar jogszabályoknak (1997. évi XLVII. törvény III. fejezet) megfelelően adatkezelőként kezeli és védi.

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármilyen művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés és a megsemmisítés is. A Diamond Optometria Vision Therapy Center a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen biztosítja létesítményei fizikai védelmét (pl.: kamerarendszer működtetésével) és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét logikai védelmi intézkedésekkel (pl: tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával). 

A Diamond Optometria Vision Therapy Center által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl: külső szolgáltató igénybevétele).

A Diamond Optometria Vision Therapy Center fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a szolgáltatás igénybevételét követő hatállyal módosítsa. Erre való tekintettel az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések felmerülése esetén javasolt meglátogatni a Diamond Optometria Vision Therapy Center weboldalát abból a célból, hogy az aktuálisan érvényes Tájékoztató információihoz hozzáférhessen. 

 

5.2. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja az egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bel. b) pont. Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, a Diamond Optometria Vision Therapy Center igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

A Diamond Optometria Vision Therapy Center az alábbi személyes adatokat kezeli:

-        személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve),

-        elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, e-mail cím),

-        egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok.

A fenti személyes adatokat Ön, mint érintett személy adja meg a Diamond Optometria Vision Therapy Center részére az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben. Az egészségügyi adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely egy természetes személy testi, pszichikai állapotára vonatkozik, továbbá minden olyan adat, amely az egészségi állapotára vonatkozóan az általa igénybevett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett. A Diamond Optometria Vision Therapy Center a személyes adatokat szolgáltató partnerei részére, illetve küldemények kézbesítését végző társaságok részére továbbítja a szükséges szolgáltatás elvégzéséhez igazodó mértékben.

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

A Diamond Optometria Vision Therapy Center azon ügyfeleinek adatait töröljük rendszerünkből, akik az alapvető etikai normákat megsértik.

 

5.3. Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

 A Diamond Optometria Vision Therapy Center vagyonvédelmi célból, rendelője területén kamararendszert működtet. A vizsgáló és rendelő helyiségekben kamerák nem kerültek elhelyezésre. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, amelyet a kamerákkal megfigyelt helyiségekbe való belépéssel ad meg, továbbá a Diamond Optometria Vision Therapy Center vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke. E körben a Diamond Optometria Vision Therapy Center által kezelt személyes adat az érintettről készült képfelvétel, az érintett személy felvételen látható magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje. A felvételeket a Diamond Optometria Vision Therapy Center a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 14 munkanap elteltével törli. A Diamond Optometria Vision Therapy Center a kamerafelvételeket kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére továbbítja, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján. 

5.4. Egyéb megkeresésekkel, ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, adott esetben a Diamond Optometria Vision Therapy Centerrel kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás. 

Az adatkezelés jogalapja a Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatásai teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont. Egyéb megkeresések, kérdések, illetve ügyfél-elégedettségi kérdőív kitöltése esetén az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével, kérdőív kitöltésével ad meg a Diamond Optometria Vision Therapy Center részére (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Az érintett személyes adatok köre: a kapcsolattartóként megjelölt személy

-        neve,

-        telefonszáma,

-        e-mail címe,

-        megkeresésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok.  

5.5. Hírlevél szolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések

Az adatkezelés célja a közvetlen üzletszerzés, a Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatásainak népszerűsítése, szolgáltatásai igénybevételének elősegítése. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a Diamond Optometria Vision Therapy Center jogos érdeke.

Az érintett személyes adatok köre:

-        név,

-        e-mail cím,

-        IP cím,

-        feliratkozás időpontja.

5.6. Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a Diamond Optometria Vision Therapy Center közösségi profiljainak működtetése, moderálása, a Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatásainak ismertetése, a látogatottsági adatok elemzésén keresztül a Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl. az oldalra való belépésével, vélemény, vagy hozzászólás írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Másrészt a Diamond Optometria Vision Therapy Center közösségi profiljának megfelelő működtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdeke (pl. sértő hozzászólások törlésére vonatkozóan (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Az érintett személyes adatok köre a név és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és a Diamond Optometria Vision Therapy Center közösségi profiljával kapcsolatban magáról közzétesz, hozzászólásában leír.

 

5.7. Tájékoztatás a cookie-król, sütikről

  A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére). A sütik sokféle célt szolgálhatnak, leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról. A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem. 

A Diamond Optometria Vision Therapy Center weboldalán (….???...) olyan cookie-kat alkalmaz, melyeket nem a Diamond Optometria Vision Therapy Center, hanem egy külső szolgáltató hozott létre. 

Google Adwords cookie-k: ezek a sütik a Diamond Optometria Vision Therapy Center weboldalán való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak).

Goggle Analytics cookie-k a honlap használatáról, látogatottságáról való elemzések készítése érdekében statisztikai adatokat gyűjtenek (pl. megtekintett aloldalak, látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük, stb.) 

Facebook cookie-k szintén a honlap használatáról gyűjtenek adatokat.

Ezekről a sütikről információkat az alábbi weboldalakon talál:

https://policies.google.com/technologies/types

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage/

https://www.facebook.com/help/cookies/

A fenti sütik a Diamond Optometria Vision Therapy Center weboldalának látogatása során adott engedélyével az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével önműködően törlésre kerülnek. Ugyanakkor Ön a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az alábbi linkeken tájékozódhat a cookie-k törléséről, illetve tiltásáról a leggyakrabban használt böngészők esetében:

Google Chrome

Firefox

Micrsoft Internet Explorer

A cookie-k alkalmazásának tiltása esetén előfordulhat, hogy a weboldalak a tervezettől eltérően, nem optimálisan fognak működni az Ön böngészőjében.

 

6.     Panaszkezelés

A Diamond Optometria Vision Therapy Center szolgáltatásaival kapcsolatban elérhetőségeink valamelyikén tájékozódhat, vagy nyújthat be panaszt. A szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, vagy a törvény szerint az Ügyfél nevében eljárni jogosult személytől fogadja el.

Amennyiben a Szolgáltató munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél szmélyazonosságáról, vagy nem tudja beazonosítani az ügyfelet, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, egyébként a reklamációt elutasíthatja.

A szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató annak érkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti az Ügyfelet, az általa megadott elérhetőségén.

Az 1997. évi CLV. törvény alapján, ha a fogyasztó és a vállalkozás között a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni (panaszrendezes.hu).


Szemüvegkeret jótállás:

  • Mindig  agyártó adja ésa gyártó dönti el,hogy jogos-e a garanciális csere erről szakvéleményben tájékoztatja a vásárlót.
  • Az általános garanciaidő 1 év.


Szemüveglencse garancia:

Ez esetben is csak is a gyártó ad garanciát a szemüveglecsére és csak is a gyártó által meghatározott területekre.

Eljárás menete gyártó ad írásos tájékoztatást minden esetben,hogy a jelzett probléma garanciális-e vagy sem, és minden esetben a gyártó cseréli a ternéket és minden esetben csak is termék csere lehetséges akár gyártási technológiából vagy dioptriás eltérésből adódó a reklamáció oka.

A cserére a gyártónak minimum 8 de maximum 30 nap áll rendelkezésre.


Pénz visszafizetési lehetőség nem áll fent mert egyedi gyártású gyógyászati segédeszköznek minősűl a szemüveglencse, ezért csak is javitott vagy újra gyártott termék csere lehetősége áll fent.